Privacy Statement

Privacystatement Queens Casino

Sinds kort hebben wij de namen van diverse van onze vestigingen aangepast naar ‘Queens Casino’. Voor u als gast verandert dit niets aan de wijze of de mate van zorgvuldigheid waarmee wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Het aanpassen van de naamgeving geschiedt in gefaseerd waarin telkens verschillende vestigingen ‘omgedoopt’ worden. Het doel is dat alle vestigingen duidelijk als ‘Queens Casino’ bedrijf herkenbaar zijn voor al onze gasten. Gedurende dit proces werken wij met een tijdelijke privacyverklaring waarin staat toegelicht hoe Queens Casino en nog te afficheren vestigingen met uw persoonsgegevens omgaan.

Wanneer u een vestiging of de website van Queens Casino bezoekt, producten of diensten van Queens Casino afneemt, of wanneer u met Queens Casino in contact treedt, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Queens Casino wilt u de best mogelijke ervaring bieden en stellen uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens daarbij voorop. Wij gaan dan ook verantwoord om met uw persoonsgegevens en zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).

Met deze privacyverklaring willen wij u een duidelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Daarnaast vertellen wij u hoe wij ons inzetten om uw gegevens te beveiligen en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

Contactpunt

Sir Winston Services B.V. en Leisure Services B.V. zijn aangewezen als centraal contactpunt als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website, bij één van onze vestigingen of als u een verzoek of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens bij één van de volgende vestigingen: Queens Casino Rijswijk (gevestigd aan Eisenhowerplein/Kessler Park), Queens Casino Zoetermeer (gevestigd aan de Oostwaarts 74), Queens Casino 1e Middellandstraat (Rotterdam), Queens Casino Spui (Den Haag), Queens Casino Brasserskade (Den Haag), Corso Casino by Queens (Kruiskade, Rotterdam), Casino Ruyven by Queens (Rijksstraatweg, Delfgauw), Queens Casino Oude Binnenweg (Rotterdam), Queens Casino Botersloot (Rotterdam).

Voor vragen, verzoeken of klachten kunt u contact opnemen via privacy@sirwinston.nl, via telefoonnummer 070-3192359 en schriftelijk op Kessler Park 30, 2288 GS te Rijswijk.

Wijziging van dit privacystatement

Queens Casino kan deze privacyverklaring mogelijk tussentijds aanpassen. Via queenscasino.nl kunt u altijd de laatste versie inzien. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 augustus 2023.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Queens Casino verzamelt uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is en enkel voor de volgende doeleinden:

 • Uw toegang en verblijf in onze vestigingen faciliteren;
 • Om u de producten en diensten van Queens Casino te kunnen bieden;
 • Voor een effectieve uitvoering van ons veiligheidsbeleid;
 • Voor een effectieve uitvoering van ons preventiebeleid en het tegengaan van kansspelverslaving;
 • Om u de website van Queens Casino te kunnen bieden en te verbeteren;
 • De kwaliteit van de dienstverlening waarborgen en te verbeteren;
 • Om managementinformatie te kunnen generen;
 • Om u, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, onze algemene nieuwsbrief per mail toe te zenden of u op de hoogte te houden van algemene acties en aanbiedingen van Queens Casino;
 • Om u, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, te informeren over specifieke producten en diensten van Queens Casino op basis van de bij ons bekende voorkeuren;
 • Voldoen aan de op Queens Casino rustende wettelijke verplichtingen;
 • Uw verzoeken en vragen in behandeling kunnen nemen, en;
 • Om u, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, uit te nodigen voor deelname aan onderzoek dat betrekking heeft op Queens Casino.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Queens Casino kan de volgende gegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en mail);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • BSN (t.b.v. raadplegen Centraal Register Uitsluiting Kansspelen);
 • Gegevens identiteitsdocument (documentnummer en vervaldatum);
 • Foto;
 • Camerabeelden;
 • Klantprofiel ID-nummer en klantenkaartgegevens;
 • CRUKS-code(s);
 • Transactiegegevens bij bankoverschrijvingen, waaronder het IBAN;
 • IP-adres bij het bezoeken van de website;
 • Bezoektijdstippen, bezoekdata en bezoeklocatie;
 • Afwijkend speelgedrag;
 • Interventiegesprekken en toegepaste interventiemaatregelen (zoals toegangsbeperkingen en -ontzeggingen);
 • Toegangsverboden, en;
 • Voorkeuren en levensstijlkenmerken die u vrijwillig aan ons kenbaar maakt, zoals gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses etc.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens van u verkrijgen:

 • Als u een vestiging van Queens Casino bezoekt;
 • Als u de website van Queens Casino bezoekt;
 • Als u een van onze sociale mediakanalen volgt;
 • Bij het direct of indirect afnemen van producten of diensten van Queens Casino;
 • Bij deelname aan spellen van Queens Casino;
 • Bij deelname aan acties, promoties of wedstrijden georganiseerd door Queens Casino;
 • Als u in contact treedt met Queens Casino, en;
 • Als een derde belanghebbende uit uw persoonlijke omgeving een melding bij ons maakt over een mogelijke kansspelverslaving of een risico daarop. In dat geval stellen wij u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte en melden wij u tevens om welke persoonsgegevens het gaat.

Uitvoering van een wettelijke verplichting

De wettelijke verplichting ziet op de verslavingspreventie en onze zorgplicht. Wij zijn verplicht om CRUKS te raadplegen en om de toegang, het speelgedrag en inzet ten aanzien van preventie van kansspelverslaving te registreren. Ten aanzien van het laatste bemerken wij dat enkel afwijkend speelgedrag en hiertoe relevante informatie wordt geregistreerd. Wij registreren of gasten van het casino wel of niet over een Burgerservicenummer beschikken in verband met de verplichte controle in CRUKS.

 • U heeft uw toestemming gegeven

Wij vragen uw toestemming bij commerciële communicatie. Deze toestemming kunt u uiteraard te allen tijde eenvoudig intrekken. Verderop in deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze u uw toestemming kunt intrekken.

 • Uitvoering van een overeenkomst

Met de uitvoering van een overeenkomst bedoelen wij de persoonlijke klantenkaart die u bij ons kunt aanvragen. Een klantenkaart is optioneel, indien u niet beschikt over een klantenkaart heeft dit geen gevolgen voor de toegang tot het casino.

 • Gerechtvaardigd belang

In enkele gevallen is de grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang. Het gaat hierbij met name over de uitvoering van ons veiligheidsbeleid. Hieronder vallen bijvoorbeeld het cameratoezicht en de toegangsmaatregelen.

De Privacy Coördinator houdt toezicht op de gegevensverwerkingen en de grondslagen hiervan.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uit hoofde van de samenwerking tussen Queens Casino vestigingen (www.queenscasino.nl) worden eerder genoemde persoonsgegevens in het kader van veiligheid en kansspelverslavingspreventie uitgewisseld. Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, met uw toestemming of aan verwerkers die in opdracht van ons bepaalde werkzaamheden verrichten. Conform wet- en regelgeving hebben wij contractuele afspraken gemaakt over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Verwerkingen buiten de EU/EER

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten de EU/EER. Indien dit voor onze verwerkers wel noodzakelijk is, dan worden daar duidelijke contractuele afspraken over gemaakt in de verwerkingsovereenkomsten.

Commerciële communicatie

Queens Casino treedt graag in contact met u over haar producten en diensten, bijvoorbeeld via mail, post, sms, telefoon of andere communicatiemiddelen. U heeft altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden en niet langer commerciële communicatie van ons te ontvangen door gebruik te maken van een van de volgende opties:

 • Klikken op de link ‘Afmelden’ onderaan in de mails die Queens Casino verstuurt, of;
 • Via het contactformulier op de website queenscasino.nl/contact aangeven dat u geen commerciële communicatie meer wenst te ontvangen van Queens Casino, of;
 • Schriftelijk doorgeven bij de klantenservice. U kunt uw verzoek versturen naar: Queens Casino, Klantenservice o.v.v. ‘Communicatie’, Kessler Park 30, 2288 GS te Rijswijk.

Preventiebeleid en incidenten

Queens Casino voert een preventiebeleid om kansspelverslaving tegen te gaan. Dit is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke plicht. Zo monitoren wij bijvoorbeeld uw bezoeken en registreren wij signalen die kunnen duiden op een mogelijke kansspelverslaving of een (ontstaand) risico daarop. Meer informatie over ons preventiebeleid vindt u op onze website queenscasino.nl/verantwoord. Queens Casino waarborgt tevens de veiligheid in haar vestigingen en de integriteit van haar organisatie en het spel. Dit kan ertoe leiden dat u, wanneer u betrokken bent geweest bij een incident, wordt geregistreerd in ons incidentenregister. Meer informatie over ons veiligheidsbeleid en huisregels vindt u op onze website queenscasino.nl.

Cookiebeleid

Wanneer u de website van Queens Casino bezoekt, maakt Queens Casino gebruik van zogenaamde ‘cookies’ om uw bezoek te vergemakkelijken en de website goed te laten functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Queens Casino gebruikt cookies om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat u die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken. Google Analytics is ingericht conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Lees meer over onze cookies op queenscasino.nl/cookies.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Queens Casino heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij beschermen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder een beveiligde opslag. Dit bevat onder meer bepalingen over de organisatie van de beveiliging van persoonsgegevens, zoals het benadrukken van verantwoordelijkheden bij de uitvoering van functies, de fysieke beveiliging, toegangsbeheer, autorisaties van medewerkers, onderhoud en ontwikkeling van systemen, calamiteiten, monitoring en het periodiek testen van systemen op veiligheid (penetratietesten) door een onafhankelijk externe partij.

Bewaartermijnen

Afhankelijk van de relatie die wij met u onderhouden in het kader van onze bedrijfsvoering, hanteren wij vooraf vastgestelde gebruiks- en bewaartermijnen, naast wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten

U heeft rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt Queens Casino te allen tijde verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken of te laten verwijderen, u kunt bezwaar maken tegen een verwerking, u kunt uw eerder gegeven toestemming intrekken en u heeft recht op dataportabiliteit. Queens Casino kan alleen besluiten geen gehoor te geven aan de voorgaande rechten indien dit bij wet is toegestaan.

Uw verzoek kunt u schriftelijk kenbaar maken door te mailen naar privacy@sirwinston.nl. Voordat wij een verzoek in behandeling nemen verifiëren wij eerst uw identiteit zodat wij zeker weten dat we met de juiste persoon en de juiste persoonsgegevens te maken hebben. Deze verificatie kan geschieden door het stellen van een aantal verificatievragen die alleen de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat kan beantwoorden of door u uit te nodigen bij ons op kantoor waarbij u uzelf aan ons legitimeert. Afhankelijk van het soort verzoek wordt uw verzoek afgehandeld in persoon bij ons op kantoor of per beveiligde mail.

Functionaris Gegevensbescherming

Queens Casino heeft een Privacy Coördinator aangesteld. U kunt contact opnemen via privacy@sirwinston.nl of via het telefoonnummer 070-3192359.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of de wijze waarop wij uw verzoek behandelen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over het indienen van een klacht kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Menu