Privacy Statement

Privacyverklaring Queens Casino

Leisure Services B.V.
KvK: 65941187

Bezoekadres en correspondentie:
Kessler Park 30
2288 GS Rijswijk

Queens Casino
Queens Casino biedt u als bezoeker een fraaie en spannende uitgaansgelegenheid met een gevarieerd aanbod van de nieuwste speelautomaten. Wanneer u één van onze vestigingen bezoekt of onze website, verwerken wij uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij als Queens Casino omgaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast leest u hoe u contact met ons kunt opnemen of met onze toezichthouder (Functionaris Gegevensbescherming) en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring dateert van 1 januari 2024 en kan in de loop der tijd worden gewijzigd.

Reikwijdte van deze privacyverklaring
Wanneer u één van onze vestigingen bezoekt en uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan is deze privacyverklaring hierop van toepassing.

Queens Casino-vestigingen en Leisure Services van Queens Casino als verantwoordelijken
Iedere vestiging van Queens Casino verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Leisure Services van Queens Casino ondersteunt hierbij en zorgt dat zij dit op dezelfde wijze doen. Onderaan deze privacyverklaring vindt u een overzicht van alle exploitanten van de Queens Casino vestigingen (verwerkingsverantwoordelijken).

Twijfelt u tot wie u uw vraag of AVG-verzoek moet richten, bijvoorbeeld omdat u meerdere van onze vestigingen bezoekt, geen zorgen. Leisure Services van Queens Casino is voor u als casinobezoeker aangewezen als hét centrale contactpunt als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van Leisure Services vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Voor welk doeleinden verwerkt Queens Casino mijn persoonsgegevens?
Wanneer u één van onze vestigingen bezoekt of onze website, verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij in het kader van de volgende redenen:

 • Leisure, marketing en communicatie
 • Preventie kansspelverslaving
 • Beveiliging

Dit lichten we graag nader toe.

Leisure, marketing en communicatie
Het faciliteren van een aangenaam tijdverdrijf in onze vestigingen waar entertainment, gastenservice, naast een divers aanbod aan kansspelen staat dan ook bij ons centraal.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Voor reserveringen van speelautomaten verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummer, geslacht, e-mail, datum reservering. Deze gegevens verwerken wij op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 AVG).
 • Bij promotionele acties verwerken wij uw lot-, ticket- of deelnamenummer. Dit doen wij op basis van artikel 6 lid 1 b AVG (overeenkomst).
 • De Queens Casino-pas is vrijblijvend, strikt persoonlijk en bevat een uniek identificatienummer. Deze persoonsgegevens verwerken wij op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 AVG).
 • Website Queens Casino: Wanneer u onze website bezoekt verwerken wij uw IP-adres, uw cookievoorkeuren en uw antwoorden op online formulieren. Dit doen wij op basis van uw toestemming.
 • Nieuwsbrief: Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens: e-mailadres en naam. Dit doen wij op basis van uw toestemming.
 • Marketing per e-mail en sms. Hierbij verwerken wij uw contactgegevens. Uw gegevens worden verwerkt op basis van Artikel 6 lid 1 a AVG (toestemming nieuwe klanten) of op basis van Artikel 6 lid 1 b AVG (bestaande klanten – gerechtvaardigd belang.)

U heeft altijd de mogelijkheid om u af te melden voor onze commerciële communicatie. Afmelden kan als volgt:

 • Klikken op de link ‘Afmelden’ onderaan in de e-mails die Queens Casino verstuurt, of
 • Via het contactformulier op de website queenscasino.nl/contact aangeven dat u geen commerciële communicatie meer wenst te ontvangen van Queens Casino, of;
 • Schriftelijk doorgeven bij de klantenservice. U kunt uw verzoek versturen naar: Queens Casino, Klantenservice o.v.v. ‘Communicatie’, Kessler Park 30, 2288 GS te Rijswijk.

Preventie kansspelverslaving
Queens Casino voert een preventiebeleid om kansspelverslaving tegen te gaan. Dit is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke plicht. Wanneer u voor het eerst één van onze vestigingen bezoekt wordt er een gastprofiel van u aangemaakt en wordt bij elk bezoek een CRUKS-toets uitgevoerd. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens: voor- en achternamen, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit (land van uitgifte ID-document), bezoektijd, bezoekdatum, bezoeklocatie, CRUKS-code, foto, vervaldatum ID-document, documentnummer ID-document en BSN (indien vereist).

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht uw bezoekersgedrag te monitoren, registreren wij signalen die kunnen duiden op een mogelijke kansspelverslaving of een (ontstaand) risico daarop en leggen wij vrijwillige- en onvrijwillige preventiemaatregelen vast.

In enkele gevallen ontvangen wij meldingen over problematisch speelgedrag van één van onze gasten. Deze gegevens gebruiken we in het kader van kansspelverslavingspreventie door met de desbetreffende gast hierover het gesprek aan te gaan.

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van preventie kansspelverslaving op basis van (artikel 6 lid 1 c AVG – wettelijke plicht).

Queens Casino beschikt over een adequaat preventiebeleid met diverse interventiemaatregelen en is wettelijk verplicht om verantwoording over het gevoerde beleid af te leggen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie over ons preventiebeleid vindt u op onze website queenscasino.nl/verantwoord.

Beveiliging
Om de veiligheid van gasten, medewerkers en bedrijfseigendommen te kunnen garanderen houden wij toezicht in en rond onze vestigingen en zijn diverse beveiligingsmaatregelen en -procedures van kracht bij Queens Casino.

 • Wanneer u één van onze vestigingen bezoekt controleren wij of u naar binnen mag.
 • Cameratoezicht binnen en buiten de vestiging. Hierbij verwerken wij de volgende gegevens: camerabeelden, datum, tijd en locatievestiging.
 • Wanneer u betrokken bent geweest bij een incident, wordt hiervan een registratie gemaakt.

Wij verwerken bovenstaande gegevens op basis van artikel 6 lid 1 f AVG (gerechtvaardigd belang).

Betrokken instanties
In het kader van kansspelverslavingspreventie is de Kansspelautoriteit (Ksa) betrokken. Zij beheren het CRUKS-register. Als u bij één van onze vestigingen naar binnen wenst te gaan, dan zijn wij wettelijk verplicht te toetsen of u geen CRUKS-registratie heeft. Als u in CRUKS geregistreerd staat, moeten wij u de toegang weigeren.

Wanneer u schade toebrengt aan één van onze casinovestigingen, bedrijfseigendommen, een medebezoeker of personeel, dan staat het ons vrij te schakelen met betrokken instanties, bijv. de politie, en behouden wij het recht voor om aangifte te doen.

Overige ontvangers
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan toegestaan op grond van de wet, met uw toestemming of aan verwerkers die in opdracht van ons bepaalde werkzaamheden verrichten. Conform wet- en regelgeving hebben wij contractuele afspraken gemaakt over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen plaats in de zin van artikel 22 AVG.

Verwerkingen buiten de EU/EER
Uw (persoons)gegevens worden niet buiten de EU/EER verwerkt.

Zolang bewaren wij uw gegevens
Tenzij de wet een bewaartermijn voorschrijft, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Uw rechten
Als bezoeker van Queens Casino heeft u een aantal rechten met betrekking tot de gegevens die we van u verwerken. U kunt bijvoorbeeld om inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Daarnaast kunt u bij ons een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik daarvan te beperken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens naar u op te sturen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm of door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Ook is het zo dat als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, u elk moment kunt aangeven dat u dit niet meer wilt: u trekt dan uw toestemming in.

Hoe oefen ik mijn rechten uit?
We hebben hier een procedure voor ontwikkeld. Dit verloopt als volgt:

Stap 1: e-mail naar: privacy@queenscasino.nl onder vermelding van ‘AVG-verzoek’ en geef aan dat u een AVG-verzoek wilt indienen. U ontvangt per mail het AVG-verzoek formulier.

Stap 2: vul het AVG-verzoek volledig in en stuur ‘m retour per mail of per post. Zodra wij het formulier hebben ontvangen willen wij zeker weten dat u degene bent die het verzoek heeft ingediend. Hiervoor moeten wij uw identiteit vaststellen. We stellen uw identiteit vast door een bevestiging te sturen naar het e-mailadres en/of telefoonnummer dat bij ons bekend is. Mocht dit niet lukken, dan nodigen wij u uit om langs te komen op ons kantoor met een geldig legitimatiebewijs.

Stap 3: Zodra uw identiteit is vastgesteld, nemen wij uw verzoek in behandeling en krijgt u binnen een maand van ons een reactie. Deze termijn kan op grond van de AVG met maximaal twee maanden worden verlengd. U ontvangt kennisgeving van een eventuele verlenging.

De persoonsgegevens die wij verwerken om AVG-verzoeken af te handelen is gebaseerd op artikel 6 lid 1 c AVG (wettelijke plicht).

Functionaris Gegevensbescherming
Wij hebben een toezichthouder (Functionaris Gegevensbescherming) aangesteld om erop toe te zien dat wij conform wet- en regelgeving handelen. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming treft u hieronder aan. U kunt contact opnemen met de FG via privacy@queenscasino.nl onder vermelding van ‘bericht voor FG’.

Klachten?
Wanneer u een klacht heeft over hoe wij omgaan met u persoonsgegevens hopen we er in eerste instantie met u gewoon uit te komen, maar mocht dat niet lukken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens Leisure Services van Queens Casino
Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of een algemene vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op. Ons bezoek- en correspondentieadres is: Kessler Park 30 2288 GS Rijswijk, maar u kunt ons ook telefonisch 070 – 319 23 59 of per mail bereiken: privacy@queenscasino.nl

Overzicht exploitanten Queens Casino:

 

 

Menu