Actievoorwaarden

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN QUEENS CASINO

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle acties en loterijen (verder te noemen: “de Actie”) van alle Queens Casino vestigingen (verder te noemen: “Queens Casino”).

Er zijn totaal 9 Queens Casino-vestigingen in Nederland, dit zijn de vestigingen Queens Casino Botersloot, Queens Casino Oude Binnenweg, Queens Casino 1e Middellandstraat, Corso Casino by Queens, Queens Casino Spui, Queens Casino Brasserskade, Casino Ruyven by Queens, Queens Casino Zoetermeer en Queens Casino Rijswijk.

Queens Casino behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen uit te sluiten van deelname aan de Actie.

Queens Casino en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

Deelname

Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Uitsluitend personen van 24 jaar en ouder kunnen gratis aan de Actie deelnemen.

Van deelname zijn uitgesloten kwetsbare groepen; hieronder vallen jongeren in de leeftijd 18 t/m 23 jaar, risico- en probleemspelers met een in- en/of externe maatregel of personen met een intern entreeverbod. Daarnaast zijn medewerkers van de Sir Winston Leisure Group (daaronder mede begrepen Queens Casino), alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie uitgesloten van deelname.

Personen die niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen, zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan de Actie.

Privacy

De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verstrekt worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van de Actie. en Het Privacyreglement van Queens Casino is van toepassing zoals gepubliceerd op onze website www.queenscasino.nl/privacy.

De gegevens die wij voor deze Actie verzamelen en verwerken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt, tenzij u daarvoor toestemming geeft. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is in het kader van deze Actie, voor het voeren van een eventuele procedure , voor het leveren van een dienst en voor zover en zolang als er een wettelijke plicht is deze te bewaren of uw specifieke toestemming van kracht is.

Aansprakelijkheid

Queens Casino is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.

Noch tijdens, noch na de actie is Queens Casino aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.

Queens Casino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Queens Casino worden verhaald.

Queens Casino is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.

Queens Casino is niet aansprakelijk voor:

  • eventuele typ-, druk- of zetfouten
  • enige schade ontstaan door de actie
  • enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie
  • enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n)

Queens Casino is niet aansprakelijk voor  door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze actie en de prijzen.

Overige

Op de actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Queens Casino handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de actie of de prijzen is de rechter te Rotterdam bevoegd.

Het kopiëren, vervalsen en/of manipuleren van de Queens Casino Card en/of (digitale) tickets of andere deelnamebewijzen door de deelnemer is verboden. Ook het deelnemen onder valse voorwendselen of door het opgeven van fictieve of valse ID- of persoonsgegevens is deelnemen aan Actie verboden. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden aan Queens Casino.

Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Queens Casino, t.a.v. Klantenservice, Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk. Afhandeling geschiedt door de afdeling Klantenservice van Queens Casino.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Queens Casino gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Queens Casino.

Overmacht

Indien in verband met enig overmachtssituatie en/of daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen waardoor de Actie wordt belemmerd, verhinderd, vertraagd, bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt, besluit Queens Casino over de gevolgen die dat zal hebben voor de Actie. Een gevolg kan, maar behoeft niet te zijn, dat de Actie wordt geannuleerd en dat alle opgebouwde (winst)kansen verloren gaan. Het besluit van Queens Casino kan nimmer aanleiding geven tot of grondslag vormen voor enige vordering tot vergoeding van schade of kosten, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd, aan de zijde van een deelnemer.

Maatregelen en entreeverboden

Deelnemers die gedurende de actieperiode een vrijwillige of een onvrijwillige toegangsontzegging aanvragen of opgelegd krijgen of de toegang wordt ontzegd door een intern entreeverbod of een externe CRUKS-registratie hebben, zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de Actie tot de datum dat de maatregel of entreeverbod is verlopen of is opgeheven. Het ticket van deze deelnemers komt automatisch te vervallen en men dingt niet meer mee naar een prijs of prijzen. Na afloop van de interne- of externe maatregel of entreeverbod kunnen deze deelnemers gedurende de resterende looptijd van de Actie alsnog deelnemen.