Actie Weekendje Weg

Queens Casino Winactie: Maak kans op een weekendje weg

Queens Casino geeft u de kans om een heerlijk weekendje weg te winnen.

U komt hiervoor in aanmerking als u 24 jaar of ouder bent. Laat bij binnenkomst uw emailadres en/of telefoonnummer achter bij onze gastheer/gastvrouw.
Per mail of sms ontvangt u een link, waarmee u uw emailadres/telefoonnummer bevestigt.
U ontvangt van onze gastheer/gastvrouw een voucher met uw unieke code.
Bewaar deze code goed, deze moet u kunnen laten zien wanneer u in de prijzen gevallen bent.
De actie loopt tot en met 20 november 2023.
U dient tijdens de trekking aanwezig te zijn in een van onze vestigingen.

Op 25 november 2023 om 20.00 uur wordt uit alle unieke codes één winnaars getrokken. De gelukkige winnaar zal per mail of sms op de hoogte worden gebracht.

Door mee te doen aan deze actie, stemt u ermee in dat wij u promotionele berichten mogen versturen. U kunt zich hier op ieder moment weer voor afmelden.

Actievoorwaarden

1. Algemeen
 • De actie “Maak kans op een weekendje weg” (de “Actie”) wordt uitgeschreven Queens Casino (“Queens Casino”), statutair gevestigd te Rijswijk en          kantoorhoudende aan de Kessler Park 30 (2288 GS) te Rijswijk.
 • Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie.
 • De Actie heeft tot doel de promotie van Queens Casino en heeft te gelden als een promotioneel kansspel.
2. Duur
 • De Actie gaat in op 20 augustus en eindigt op 19 november 2023 om 23.59 uur (“Actieperiode”).
3.  Actie
 • Deelname is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
 • Vanaf 20 augustus 2023 kunnen deelnemers meedoen aan de actie door hun emailadres en/ of telefoonnummer op te geven.
 • Deelname aan de Actie geschiedt door Actievoorwaarden te accepteren.
 • Een deelnemer kan gedurende de Actieperiode maximaal 1 keer deelnemen.
 • Indien aan het bovenstaande is voldaan, dan is er sprake van volledige deelname en wordt de deelnemer in een deelnemerslijst opgenomen (de “Deelnemerslijst”).
 • De deelnemer wordt maximaal één keer op de Deelnemerslijst toegevoegd.
 • In geval van (vermeende) fraude is deelname ongeldig.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
4.  Prijs
 • Door deelname aan de Actie, kunnen deelnemers kans maken op een reischeque tvw. €440,-.
 • De winnaar wordt per mail of sms op de hoogte gesteld.
 • Queens Casino zal een controle van de entreevoorwaarden uitvoeren. lndien de winnaar niet aan de entreevoorwaarden voldoet, dan vervalt het recht op de Prijs.
 • Mocht de winnaar niet aan de Actievoorwaarden voldoen (dit ligt ter beoordeling bij Queens Casino), dan heeft Queens Casino het recht om de Prijs te laten vervallen.
 • De Prijs is op naam gesteld en niet overdraagbaar.
5.  Algemene Verordening Gegevensbescherming en gebruik van gegevens
 • Persoonsgegevens die Queens Casino verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het gegevensbestand van Queens Casino en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.
 • De door deelnemers verstrekte gegevens zullen door Queens Casino worden gebruikt voor het verstrekken en verzorgen van de gewonnen Prijzen, effectiviteitanalyse van de Actie en – indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven- om de deelnemer op de hoogte te brengen van verdere informatie, acties en aanbiedingen van Queens Casino.
 • De door deelnemers verstrekte adresgegevens zullen door Queens Casino worden gebruikt om het dichtstbijzijnde casino te bepalen.
6.  Aansprakelijkheid
 • Queens Casino is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Actie.
 • Queens Casino is niet aansprakelijk voor:

a.  eventuele type-, druk- of zetfouten;

b.   enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie(voorwaarden); of

c.   enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).

 • Queens Casino is niet aansprakelijk voor (gebreken in) de door haar te verstrekken (Extra) Prijs.
 • Queens Casino verleent geen garantie op de (Extra) Prijs.
 • Queens Casino is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren zaken in het kader van deze Actie en (Extra) Prijs.
7.  Slotbepalingen
 • Queens Casino is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of Voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de Actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie(voorwaarden) zal hiervan mededeling worden gedaan op www.queenscasino.nl of worden gecommuniceerd in de speelzaal van de Vestiging. Mededeling zal uitblijven in het geval Queens Casino met spoed een wijziging van de Actie(voorwaarden) dient of wenst te effectueren ten behoeve van een goed en/of ordelijk verloop van de Actie. Dit ligt ter uitsluitende beoordeling van Queens Casino.
 • Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer automatisch dat deze kennis genomen heeft van en akkoord is met deze Actievoorwaarden.
 • Deelnemer moet minimaal 24 jaar zijn om in aanmerking te komen voor de reischeque. De entreevoorwaarden van Queens Casino gelden voor deelname aan de Actie onverkort, waaronder (maar niet beperkt tot) de eis van een minimumleeftijd 18 jaar, onthouding van toegang bij entreeverboden dan wel bij een overschrijding van een bezoekbeperking en toegang op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
 • Voor vragen, suggesties en klachten kun je tot zeven dagen na einde van de actieperiode een e-mail sturen naar marketing@sirwinston.nl. Je ontvangt binnen uiterlijk 3 weken een reactie van Queens Casino.
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie is de rechter te Haarlem bevoegd.
 • Queens Casino handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Heb je nog vragen? Maak gebruik van ons contactformulier.