Actie Las Vegas

Queens Casino Winactie: Win een reis naar Las Vegas

Queens Casino geeft u de unieke kans om een onvergetelijke reis naar Las Vegas te winnen.

U komt hiervoor in aanmerking als u 24 jaar of ouder bent. Door uw emailadres en/ of telefoonnummer op te geven in uw voorkeursvestiging, doet u automatisch mee aan de trekking voor de reischeque t.w.v. € 3.000, -.
Zodra uw emailadres en/ of telefoonnummer door u is geverifieerd, ontvangt u een unieke code. Met deze unieke code doet u mee aan de trekking. De actie loopt tot en met 23 april 2023.

Op 28 april om 20.00 uur worden uit alle unieke codes twee winnaars getrokken in het Queens casino Spui en Corso Casino by Queens.
Er zal een feestelijke trekking plaatsvinden, dus zorg ervoor dat u in één van onze vestigingen aanwezig bent voor de bekendmaking van de winnaars.

Door mee te doen aan deze actie, stemt u ermee in dat wij u promotionele berichten mogen versturen. U kunt zich hier op ieder moment weer voor afmelden.

Actievoorwaarden

1. Algemeen
 • De actie “Win een reis naar Las Vegas” (de “Actie”) wordt uitgeschreven Queens Casino (“Queens Casino”), statutair gevestigd te Rijswijk en          kantoorhoudende aan de Kessler Park 30 (2288 GS) te Rijswijk
 • Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie.
 • De Actie heeft tot doel de promotie van Queens Casino en heeft te gelden als een promotioneel kansspel.
2. Duur
 • De Actie gaat in op 27 januari 2023 en eindigt op 23 april 2023 om 23.59 uur (“Actieperiode”).
3.  Actie
 • Deelname is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
 • Vanaf 27 januari 2023 kunnen deelnemers meedoen aan de actie door hun emailadres en/ of telefoonnummer op te geven.
 • Deelname aan de Actie geschiedt door Actievoorwaarden te accepteren.
 • Een deelnemer kan gedurende de Actieperiode maximaal 1 keer deelnemen.
 • Indien aan het bovenstaande is voldaan, dan is er sprake van volledige deelname en wordt de deelnemer in een deelnemerslijst opgenomen (de “Deelnemerslijst”).
 • De deelnemer wordt maximaal een keer op de Deelnemerslijst toegevoegd.
 • In geval van (vermeende) fraude is deelname ongeldig.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
4.  Prijs
 • Door deelname aan de Actie, kunnen deelnemers kans maken op 1 van de 2 reischeques t.w.v. €3.000,00
 • In de casino’s worden de winnaars bekend gemaakt op 28 april 2023. Deelnemers dienen hier aanwezig te zijn.
 • Queens Casino zal een controle van de entreevoorwaarden uitvoeren. lndien de winnaar niet aan de entreevoorwaarden voldoet, dan vervalt het recht op de Prijs.
 • Macht de winnaar niet aan de Actievoorwaarden voldoen (dit ligt ter beoordeling bij Queens Casino), dan heeft Queens Casino het recht om de Prijs te laten vervallen.
 • De Prijs kan niet worden ingewisseld voor andere prijzen bij Queens Casino of worden uitgekeerd in geld. Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs, zal de Prijs niet uitgekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op de Prijs worden doorgevoerd, de Prijs is ‘as is’.
 • De Prijs is op naam gesteld en niet overdraagbaar.
5.  Algemene Verordening Gegevensbescherming en gebruik van gegevens
 • Persoonsgegevens die Queens Casino verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het gegevensbestand van Queens Casino en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.
 • De door deelnemers verstrekte gegevens zullen door Queens Casino worden gebruikt voor het verstrekken en verzorgen van de gewonnen Prijzen, effectiviteitanalyse van de Actie en – indien hier hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven- om de deelnemer op de hoogte te brengen van verdere informatie, acties en aanbiedingen van Queens Casino.
 • De door deelnemers verstrekte adresgegevens zullen door Queens Casino worden gebruikt om het dichtstbijzijnde casino te bepalen.
6.  Aansprakelijkheid
 • Queens Casino is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Actie.
 • Queens Casino is niet aansprakelijk voor:

a.  eventuele type-, druk- of zetfouten;

b.   enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie(voorwaarden); of

c.   enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).

 • Queens Casino is niet aansprakelijk voor (gebreken in) de door haar te verstrekken (Extra) Prijs.
 • Queens Casino verleent geen garantie op de (Extra) Prijs.
 • Queens Casino is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren zaken in het kader van deze Actie en (Extra) Prijs.
7.  Slotbepalingen
 • Queens Casino is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of Voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de Actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie(voorwaarden) zal hiervan mededeling worden gedaan op www.queenscasino.nl of worden gecommuniceerd in de speelzaal van de Vestiging. Mededeling zal uitblijven in het geval Queens Casino met spoed een wijziging van de Actie(voorwaarden) dient of wenst te effectueren ten behoeve van een goed en/of ordelijk verloop van de Actie. Dit ligt ter uitsluitende beoordeling van Queens Casino.
 • Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer automatisch dat deze kennis genomen heeft van en akkoord is met deze Actievoorwaarden.
 • Deelnemers moet minimaal 24 jaar zijn om in aanmerking te komen voor de reischeque. De entreevoorwaarden van Queens Casino gelden voor deelname aan de Actie onverkort, waaronder (maar niet beperkt tot) de eis van een minimumleeftijd 18 jaar, onthouding van toegang bij entreeverboden dan wel bij een overschrijding van een bezoekbeperking en toegang op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
 • Voor vragen, suggesties en klachten kun je tot zeven dagen na einde van de actieperiode een e-mail sturen naar marketing@sirwinston.nl. Je ontvangt binnen uiterlijk 3 weken een reactie van Queens Casino.
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie is de rechter te Haarlem bevoegd.
 • Queens Casino handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Heb je nog vragen? Maak gebruik van ons contactformulier.